TRAUMA INFORMOVANÁ INTERVENCIA

 

Vyše 56% ľudí trpí úzkosťami, nespavosťou, depresiou alebo inými formami maladptívneho správania a netušia ani prečo.  Trauma informovaná intervecia napomáha k pochopeniu emocionálnej traumy.

 

Väčšina ľudí trpí nejakou traumou z detstva, aj keď na to nevyzerajú alebo sa tak neprejavujú. Prejavuje sa to ale často potreba empatie v každodenných interakciách a udalostiach.  Nehovoriac o tom, že pre tých, ktorí utrpeli traumu,  zanedbávania alebo  emocionálne zneužívanie v detstve je nevyhnutný špecifický prístup vo forme  vzdelávanie o traume z detstva a schopnostiach zdravého zvládania, ktoré pomôžu prekonať túto skúsenosť.

 

DETSTVO JE FORMATÍVNE

Skúsenosti z detstva sú formujúce a vytvárajú základ pre zážitky až do vysokého veku. Vek od dvoch do 14 rokov je obzvlášť dôležitý pri formovaní nášho pohľadu, správania, návykov a mentálneho zloženia.Tí, ktorí utrpeli traumu z detstva, zistia, že dôsledky určitých udalostí ich ovplyvňujú, aj keď si to neuvedomujú.

 

EMOCIONÁLNA TRAUMA MÁ ŤAŽKÉ NÁSLEDKY

Mnoho jednotlivcov má tendenciu odmietať nepriaznivé skúsenosti, ktoré sa vyskytli pred mnohými rokmi. Môžu si myslieť, že prekonali traumu alebo že udalosti nie sú relevantné pre ich dnešnú existenciu.

Nepriaznivé životné skúsenosti počas detstva ovplyvňujú to, ako sa dieťa adaptuje do stresujúceho prostredia ako aj jeho vývoj mozgu. Tieto naučené vzorce správania zohrávajú neskôr úlohu v sociálnej a emočnej nestabilite. Navyše, Okrem deti, ktoré mali viac nepriaznivých životných skúseností a zážitkov majú aj vyššiu citlivosť na stres, pretože ich nespracovaná trauma z destva môže byť kedykoľvek aktivovaná. Trauma sa však u jednotlivcov môže vkradnúť až do neskorej dospelosti alebo skôr.

Traumatický test ACE účinne demonštruje, že trauma môže zvýšiť riziko závažných duševných a fyzických zdravotných stavov. Nie je to teda niečo, čo by sa malo zavrhnúť alebo zmenšiť. Jednotlivci, ktorí prešli traumou v detstve, potrebujú získať pomoc a podporu potrebnú na prekonanie svojich bojov. Keď sa trauma prejaví špecificky zneužívaním návykových látok a úzkosťou, môže to mať dôsledky aj na rodiny obete a blízkych. To potom môže zachovať traumu z detstva ešte aj pre ich potomkov, čo živí cyklus generačnej traumy.

Nespracovaná detstká trauma a nepriaznivé životné skúsenosti, ktoré deti počas destva zažili potom spôsobuje vzťahové problémy a priamo vplýva na skchopnosť a kvalitu v intímnych vzťahoch. Ako sme videli skôr, chronický, nepodporovaný detský stres môže spôsobiť nadmernú stresovú reakciu na spúšťače, neskôr ako dospelí.

Štúdie dokonca ukázali, že čím vyššie skóre, čím viac nepriaznivých životných skúseností, tým väčšia pravdepodobnosť na Dospelí s vysokým skóre majú kratší život v porovnaní ako priemerný dospelý človek. Prejavy spávania sa prejavujú ako nedostatok fyzickej aktivity, fajčenie, alkoholizmus, užívanie drog, vymeškaná práca. Psychické a duševné zdravie sa prejavuje neskôr fo vorme ťažkej obezity, cukrovka, depresia, pokusy o samovraždu, pohlavne prenosné choroby, srdcové choroby, rakovina, mŕtvica, ochorenie pľúc, zlomeniny kostí atď.

Intervenčné programy  pre emocionálnu traumu sa špecifikujú na potreby obete byť rešpektovaná, informovaná, spojená a dúfajúca, že sa uzdraví. Trauma informovaná intervencia sa sústerdí na vzájomný vzťah medzi traumou a symptómami traumy, ako je zneužívanie návykových látok, poruchy príjmu potravy, depresia a úzkosť, toxické vzťahy alebo maladptívne vzorce správania. Identifkácia emocinálnej traumy a pochopenie ako sa podmienečná minulosť premieta do podmienečnej prítomnosti ponúka obetiam emocionálnej traumy nadobudnúť schoponosť identifkácie tejeto emocionálenj bolesti a následovne schopnosť emocionálnej sebaregulácie .

Pre mnohých jednotlivcov má trauma z detstva za následok depresiu a návyky na zneužívanie návykových látok. Ak sa snažíte prekonať tieto výzvy a posunúť sa k šťastnejším, preto sme vytvorili program Emocionálny detox, ktorý napomáha k identifkácii tých vaších emočných rán a pochopeniu odkiaľ pochádzajú. Len ak pochopíte pôvod svojej emocionálnej bolesti, len vtedy budete vedieť a dokážete túto emocionálnu traum  z detstva spracovať a tak sa stať emočne stabilným človekom.

Program Emocionálny detox pripravujeme na zimu 2022.