TRAUMA A ZÁVISLOSŤ

 

Vyrovnať sa s traumou v mladom veku môže byť veľmi náročné. Mnohé deti nedostávajú potrebnú podporu a pomoc. Iné deti sa môžu zdráhať zdieľať udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, ako je zanedbávanie rodičov alebo verbálne, fyzické alebo sexuálne zneužívanie.  Prostredníctvom týchto ťažkých skúseností môže mať na jednotlivcov krutú daň. To je dôvod, prečo sa mnohí ľudia, ktorí prežili traumu, obracajú na látky ako na mechanizmus zvládania. No a tu prichádzajú na radu drogy a alkohol, ktoré ponúkajú spôsob, ako sa samoliečiť a vyrovnať sa s bolesťami z minulosti a súčasnosti. Existuje teda silná korelácia medzi traumou a rôznymi typmi závislosti.

Okrem riešenia problémov so zneužívaním návykových látok sa mnohí dospelí zaoberajú aj úzkosťou, depresiou a PTSD. Tieto symptómy sa potom zhoršujú poruchou zneužívania návykových látok. Celkovo to môže mať za následok veľa utrpenia a ťažkostí

ACE TEST – test traumatických životných skúsenotí  z detstva môže byť prospešný v tom, že sa o sebe dozviete viac. Môžete vidieť správanie, reakcie, zvyky a vzorce správania, ktoré sa dajú ľahšie vysvetliť ako výsledok vašej minulosti. Skóre ACE je záznamom rôznych typov zneužívania, zanedbávania a iných charakteristických znakov podmienečného detstva. Podľa štúdie Adverse Childhood Experiences platí, že čím podmienečnejšie detstvo, tým vyššie je pravdepodobne vaše skóre a tým vyššie je riziko neskorších zdravotných problémov a predpoklad závislostí. Typy podmienečných a nepriaznivých životných skúseností. Pozrite sa koľko z dole uvedených podmienečných faktorov ste zažili aj vy?

 

Reakcie na emocionálnu traumu sú niekedy nesprávne diagnostikované ako príznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou, pretože deti, ktoré sa stretávajú s nepriaznivými skúsenosťami, môžu byť impulzívne – vystupovať s hnevom alebo inými silnými emóciami.

Jedná vec, ktorá je chrakteristická pre tých, ktorí zažili traumu počas destva je ťažkosti s reguláciou emócií a správania a práve preto často práve tieto deti siahajú po iných prostriedkoch ako sa emočne regulovať. Pre mnohých jednotlivcov má trauma z detstva za následok depresiu a návyky na zneužívanie návykových látok. Ak sa snažíte prekonať tieto výzvy, tak prvým krokom je identifikovať nespracovanú alebo skrytú traumu z destva.

Vytvorili sme program Emocionálny detox, ktorý napomáha práve k identifkácii tých vaších emočných rán z destva ako aj k pochopeniu odkiaľ pochádzajú a aký majú vplyv na vašu prítomnosť a to čo sa deje alebo ako reagujete. Pretože, len ak pochopíte pôvod svojej emocionálnej bolesti, len vtedy budete vedieť a dokážete túto emocionálnu traum  z detstva spracovať a tak sa stať emočne stabilným človekom.

PROGRAM EMOCIONÁLNY DETOX

UŽ DNES SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ PRACOVNÝ ZOŠIT

EMOCIONÁLNY DETOX: EMOCIONÁLNE SPÚŠŤAČE

PRIPRAVUJEME

        TOXICKÉ DETSTVO                           TOXICKÉ VZŤAHY