Bezpodmienečná terapia  využíva trauma informovaný prístup k identifikácii nespracovanej emocionálnej traumy a to prostredníctvom kognitívno-behaviorálnych cvičení a projektívnych techník.  BZ terapia navyše vuyžíva neurolingvistické cvičenia k zmene kognitívnych vzorcov  myslenia  a na implementáciu nových bezpodmienečných vzorcov správnia  do rodinných, osobných, profesných vzťahov.

Emocionálna trauma  je jedným z najčastejších problémov, s ktorými pracujem.. Pomáhame ľuďom, ktorých v živote zasiahla jedna alebo viacero traumatických udalostí. Môže to zahŕňať čokoľvek z nasledujúceho:

 • Fyzické, emocionálne alebo psychické týranie v detstve alebo v dospelosti
 • Byť svedkom alebo zažiť traumatický incident(y), ako je dopravná nehoda alebo násilie
 • Strata niekoho blízkeho, najmä ak bola táto strata neočakávaná
 • Zážitky blízkej smrti pre vás alebo niekoho iného
 • Veľké životné zmeny, ktoré sú neočakávané alebo nejdú podľa plánu
 • Šikanovanie alebo vystavovanie sa situácii, v ktorej máte pocit, že je ohrozená vaša integrita ako toxické vzťahy
 • Akékoľvek obdobie vášho života, keď ste sa cítili mimo kontroly, ohromení alebo „vypnutí“
 • Byť milovanou osobou niekoho, kto zažíva následky traumy

BZ terapia je trauma informovaná intervencia, ktorá ponúka unikátnu možnosť neurolingvistickéých cvičení s radou aspektov pozitívnej a kognitívno-behaviorálnej, dialekticko-behaviorálnej a somatickej psychológie. Kombináciou viacerých teórií je úspech dosiahnutia bezpodmienečného života možný a znásobuje sa. Probémom je, že väčšina terapeutov posykuje a využíva len jednu z terapii, čo nemusí byť efektívne pre klienta so zameraním na  stále sa meniace potreby klienta.


„Na to aby ste mohli nájsť zmysel svojho života, musíte odstrániť hluk

z vášho okolia, hluk v podobe toxických ludí a podmienečných faktorov.“


Prostredníctom prielomovej bezpodmienečnej terapii identifikujem emocionálnu traumu a nefunkčné vzťahové väzby, ktoré vám bránia k sebaregulácii a nádeniu zmyslu vášho života. Zmysel života je možné násjť len vtedy, ak zistíte ako a kým vám bol počas detstva nainštalovaný ten váš podmienečný program. Povedomie riadi dävedesiat percent vnímania a preto aj napriek tomu, že chcete vo svojom živote niečo zmeniť, sami do nedokážete.

 

 

Poskytované služby: identifikácia podmienečnej minulosti a konfrontácia životných problémov prostredníctvom prielomových riešení ako sú rozvoj schopností, a development techník budovania postoja na podporu pozitívneho myslenia, rozvoj emočnej stability na dosiahnutie bezpodmienečného životného štýlu, identifikácia toxických vzťahových väzieb a ich negatívny dopad na vaš život a tvorbu osobnosti.

Špecializácia:

 • identifkácia traumy a jej dopadu na tvorbu vašej osobnosti
 • development emocionálnej regulácie
 • redukcia stresových faktorov
 • identifkácia toxicity vo vzťahoch
 • manažment látkových a nelátkových závislostí
 • identifkácia a manažment vzťahových problémov
 • redukcia depresie pocitov úzkosti
 • identifkácia traumy z detstva a rozpoznávanie jej dopadu na vznik vašej osobnosti
 • identifikácia vplyvov súvisiacich s  pocitom vyhorenia a bezmocnosti

Ako psychológ používam metódy odhalenia príčin toho vášho podmienečného života a ako vniklo to vaše psychologické DNA. Len prostredníctvom pochopenia  ako vám bol podmienečný psychologický program nainštalovaný a ako tá súvisí s vašou podmienečnou prítomnosťou nadobudnete schopnosť odosobniť sa a nastoliť opätovnú emočnú reguláciu.

Bezpodmienečná terapia vám ukáže cestu k bezpodmienečnému životnému štýlu, ktorá vás raz a navždy vyslobodí od minulosti, aby ste  sa konečne mohli stať  slobodní a nájsť zmysel svojho života.

 


Výskum potvrdzuje, že bezpodmienečnosť  pomáha ľuďom takmer v každej oblati života. 


Trendom našej spoločnosti je, že oslovanie odborníka v oblasti psychológie  až  vtedy, keď vzťahy alebo životná situácia je už v úplnom rozpade alebo chronickom štádiu. Ako vie potom vlastne odborník pomôcť? Začlenením prvkov Bezpodmienečnej terapie do  vášho denného režimu a tvorbou  bezopdmienečného životného štýlu, budete schopní krok za krokom zmeniť váš život z podmienečného na bezpodmienečný z pohodlia vášho domova.

Ako ti pomôže Terapia bezpodmienečného života:

 • naučí ťa žiť v prítomnom okamihu
 • vyslobodí ťa od podmienečnej minulosti
 • pomáha so zvýšením sebavedomia
 • pomôže ti predchádzať syndrómu vyhorenia
 • naučí ťa zvládať stres
 • naučí ťa efektívne komunikovať a zvládať konflikty
 • naučí ťasprávne sa  rozhodovať v dôležitých životných situáciách
 • pomôže ti zbaviť sa zlozvykov a závislostí
 • naučí ťa emočne sa regulovať
 • zvýšiť efektivitu ako osobnú tak aj profesnú
 • nájsť zmysel života nastolením bezpodmienečného životného štýlu

Bezpodmienečná terapia využíva nasledové techniky na podporu bezpdomienečného životného štýlu:  

 • aplikácia kognitívno-behaviorálnych a neuroligvistických cvičení
 • identifikácia podmienečných sfér života
 • zmena jadrových presvedčení
 • tvorba bezpodmienečnej vízie a cielov
 • využitia metód emočnej inteligencie
 • neurokognitívna autosugescia
 • efektívna komunikácia v bezpodmienečnom kontexte
 • deaktivácia podmienečného kognitívného vnímania
 • aplikáciou personifikovanej kyberpsychológie do životného štýlu
 • tvorby bezpodmienečných vzťahových väzieb

Program bezpodmienečného života, takzvaná sebatransformácia, využíva prvky neurokognitívneho a neurolingvistického programovania. Zameriava sa na individuálne ciele, ktoré si stanovíte a potom pomocou bezpodmienečnej vízie a neurokognitívnych cvičení pre emočnú reguláciu a modifikáciu správania i  implementujete do každodenného života a nastavíte si svoj vlastný bezpodmienečný životný štýl.


Prostredníctvom behaviorálno-kognitívnych a neurolingvistických cvičení si krok za krokom vytvoríte bezpodmienečný životný štýl, ktorý vám pomôže implementovať nové pozitívne vzorce správanie do každodenného života.

Uvedomením si, že tak ako sa zlozvyk nedá odnaučiť za jeden deň alebo týždeň, stak isto preprogramovanie negatívnych vzorcov správania a vašich reakcií na pozitívne vzorce správania vyžaduje čas a energiu.

Samotná motivácia nestačí na to, aby ste sa stali v živote úspešnými v tom čo chcete dosihnúť. K motivácii potrebujete aj schopnosť aplikácie nových bezpodmienečných vzorcov správania do každodenného života a to prostredníctvom BZSS – Bezpodmienečnej schémy správania.


BZSS  – Bezpodmienečná schéma správania 

M (motivácia/ciele/vízia) + S (schopnosť)

+ P (povzbudenie/odmena) +  U (načasovanie/ukotvenie)


Len opakovaním nových, bezpodmienečných vzorcov správania nainštalujete  nový bezpodmienečný program, a tým nastolíte emocionálnu rovnováhu do vášho života.

Viac informácií nájdete v časti webu Bezpodmienečný život.

Online poradňa cez aplikácie ZOOM, Skype, Viber, WhatsApp, FaceTime

   

Objednať sa môžete cez  info@bezpodmienecnyzivot.sk